Het gebied 

 

 

Het Gastels Laag ligt even ten zuidwesten van de bebouwde kom van Oudenbosch, in de gemeente Halderberge, provincie Noord Brabant.

Uniek in de regio met bijzondere flora en fauna en zelfs met een grote cultuurhistorische waarde. Het gebied bestaat uit schraalgrasland, blauwgrasland en een oud elzenbroekbos wat in totaal 23 ha beslaat. Staatsbosbeheer is eigenaar.

Door het juiste beheer en de aanvulling van het schone kwelwater ontstond een matig voedselrijk grasland, wat men blauwgrasland noemt. Het zorgt voor een diverse en prachtige flora en fauna. Er werden in het begin al gauw 180 soorten bloemen en planten geteld. Waaronder zeldzame soorten die op de rode lijst staan.


Door landbouwkundige ontwatering en waterwinning is de kwelstroom sterk verminderd. Om die reden is in 1995 door Staatsbosbeheer 12 ha grond afgegraven om opnieuw te zorgen dat schoon kwelwater de wortels van de flora goed kon bereiken.

Na de afgraving kregen zaden in de grond, die al 600 jaar lagen te wachten, een stimulans.

En ontstond een nieuw stukje unieke natuur in onze gemeente Halderberge.